Informacje o Certyfikatach

Zasady zwolnienia studentów z udziału w lektoracie i z egzaminu końcowego z języka obcego przedstawione są w Decyzji Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. Kliknij i pobierz dokument.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 paździenika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego - załącznik numer 1 do rozporządzenia. 
Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

Przeniesienia osiągnięć (uznanie przedmiotu lektorat języka obcego - odpowiednio 4 sem. x 30 godz. + egzamin B2) dokonuje Kierownik Studium Języków Obcych. Osiągnięcia uznawane są od poziomu A1 (przy czym należy pamiętać, że egzamin zdaje się na poziomie B2).

W sekretariacie SJO należy złoży podanie (wzór do pobrania) wraz z kserokopią certyfikatu (oryginał certyfikatu do wglądu).


 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach